Privaatsuspoliitika

ANDMEKAITSETINGIMUSED

AS Farmi Piimatööstus (Farmi) võib oma tegevuses kokku puutuda Teie kui füüsilise isiku (andmesubjekt) isikuandmetega.

Peamiselt võib Farmi olla Teie isikuandmete töötlejaks juhul, kui Te olete pöördunud Farmi poole kirja teel, ostnud Farmilt otse tooteid või osalenud Farmi tarbijamängus.

Sellisel juhul on Farmi Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks, kes tagab Teie isikuandmete töötlemise usaldusväärsuse ja turvalisuse ning seisab hea selle eest, et Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ainult vajalikus ulatuses ning paika pandud eesmärgil.

Isikuandmete edastamine

Isikuandmete töötlemisel võib Farmi edastada neid ka kolmandatele isikutele, nt (i) ametiasutustele ja muudele seaduse alusel õigustatud isikutele, (ii) Farmi nimel tegutsevatele volitatud töötlejatele, (iii) muudele Farmile teenust pakkuvatele isikutele (nt posti-, logistika-, inkassoteenuse pakkujad).

Isikuandmete säilitamine

Farmi ei töötle, sh ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik selliste andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks ning enda õiguste kaitseks vaidluse (või võimaliku vaidluse) lahendamiseks. Täpsemad isikuandmete säilitamise ajavahemikud võivad olla välja toodud ka alljärgnevalt iga olukorra puhul.

PEAMISED TÖÖTLEMISE OLUKORRAD

Alljärgnevalt on välja toodud täpsemad asjaolud seoses isikuandmete töötlemise peamiste olukordadega, sh töötlemise eesmärk ja õiguslik alus.

Kirjalik pöördumine

Juhul kui olete pöördunud Farmi poole kirjalikult, töötleb Farmi Teie isikuandmeid (nimi ja kontaktandmed) pöördumisele vastamiseks. Sellel eesmärgil võib olla vajalik teie nime ja kontaktandmete esitamine nt postiteenuse osutajale.

Tarbijamängus osalemine

Farmi poolt korraldatavas tarbijamängus osaledes töötleb Farmi Teie isikuandmeid konkreetse mängu läbiviimiseks, sh auhindade kättetoimetamiseks. Farmi töötleb vaid teie põhiandmeid (nt nimi, isikukood, sünniaeg) ja kontaktandmeid (nt telefoni number, e-mail, aadress), mille olete meile ise esitanud mängus osalemiseks või auhinna kättetoimetamiseks.

Tarbijamängu läbiviimisel võib Farmi mängija isikuandmeid edastada mh:

-       mängu läbiviimist abistavale turundusettevõttele;

-       postiteenuse osutajale pöördumisele vastamiseks või auhinna kättetoimetamiseks;

-       tulenevalt mängu reeglitest võib võitja nimi kuuluda avalikustamisele.

Farmi poolt korraldatavate tarbijamängude puhul annab osaleja mängus osaledes nõusoleku oma andmete töötlemiseks.

Tavapäraselt säilitatakse tarbijamängus osalejate kontaktandmeid kolm kuud alates mängu lõppemisest.

Täpsemad tarbijamängudes osalejate isikuandmete töötlemise põhimõtted võivad olla sätestatud ka tarbijamängu reeglites.

Tööle või praktikale kandideerimine

Farmi’sse tööle või praktikale kandideerides töötleb Farmi Teie isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija sobivust ja vastavust kandideeritavale kohale.

Sellel eesmärgil töötleb Farmi järgnevaid isikuandmete liike: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoni number, e-mail, aadress), andmed hariduse, töökogemuse osas, andmed muude oluliste oskuste (nt lisaõpe, keele- või IT-oskus) osas ning andmed muu asjakohase osas, mida kandideerija on pidanud oluliseks välja tuua.

Farmi töötleb peamiselt kandideerijalt endalt saadud isikuandmeid (nt kui esitate meile CV, kandideerimisavalduse, motivatsioonikirja), kuid ka kandideerija poolt muul viisil kättesaadavaks tehtud andmeid (nt LinkedIn’i või töövahendajate vahendusel). Kui see on vajalik kontrollimaks konkreetse ametikohale esitatavate nõuete täitmist, võib Farmi kandideerija kohta saada andmeid ka muudest allikastest, nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms.

Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võtame ühendust ainult juhul, kui kandideerija on meile andnud vastavad kontaktid ja seeläbi ka nõusoleku soovitajaga ühendust võtta.

Kandideerimisega seotud dokumendid on kättesaadavad ainult isikutele, kes osalevad värbamisprotsessis.

Tavapäraselt säilitatakse kandideerija isikuandmeid ühe aasta alates äraütlevast otsusest. Kandideerija nõusolekul võib Farmi kandidaati kaaluda ka muudele olemasolevatele või tulevikus tekkivatele ametikohtadele Maag Grupi ettevõtetes. Sellisel juhul säilitab Farmi kandideerija isikuandmeid kuni kaks aastat konkursi lõppemisest.

Kliendi andmed

Olles Farmi kliendiks, töötleb Farmi Teiega seotud isikuandmeid vastava lepingu täitmiseks, täpsemalt eesmärgiga tagada oma lepinguliste kohustuste täitmine, sh toote müük ja kauba kättetoimetamine.

Sellel eesmärgil töötleb Farmi järgnevaid isikuandmete liike: põhiandmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg), kontaktandmed (nt telefoni number, e-mail, aadress), ostuajalugu, pangakonto nr, arve- ja makseinfo.

Selleks võib Farmi kliendiga seotud isikuandmeid edastada mh logistikateenuse pakkujale.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Õigus tutvuda andmetega

Isikul on õigus tutvuda enda kohta kogutud isikuandmetega ja kogumisega seonduva teabega (töötlemise eesmärk, vastuvõtjate kategooriad). Samuti on isikul õigus nõuda tema kohta kogutud isikuandmetest koopiat.

Õigus andmeid parandada

Isikul on õigus nõuda, et vastutav töötleja parandaks teda puudutavad ebaõiged isikuandmed ilma põhjendamatu viivituseta.

Õigus andmete kustutamisele – „õigus olla unustatud“

Teatud juhtudel on isikul õigus nõuda andmete kustutamist. Sellisteks juhtudeks on näiteks olukord, (i) kus isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, mil neid koguti või muul viisil töödeldi või (ii) kus konkreetsete andmete töötlemise ainsaks aluseks oli andmesubjekti nõusolek ning andmesubjekt võtab nõusoleku tagasi.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Õigust on võimalik rakendada konkreetsetel õigusaktides sätestatud juhtudel, nt olukorras, kus vastutav töötleja hindab, kas isikul on õigus oma andmete kustutamisele.

Õigus isikuandmete ülekandmisele

Õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

Õigus esitada vastuväiteid

Õigus esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Sellisel juhul ei töötle vastutav töötleja isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et andmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

Õigus võtta nõusolek tagasi

Juhul, kui andmete töötlemine toimub andmesubjekti nõusoleku alusel, on tal igal ajal õigus see tagasi võtta.

Õigus pöörduda küsimustega Farmi ja Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole

Küsimuste tekkimisel või eelnimetatud õiguste rakendamiseks saab Farmi’ga kontakteeruda järgneval aadressil: piim@farmi.ee

Lisaks on andmesubjektil õigus pöörduda Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poole ja esitada sinna kaebusi, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel.


AS Farmi Piimatööstus, Linda 15, 41536 Jõhvi, Tel. +372 332 1404 piim@farmi.ee